Последни новини от училището

Виртуална разходка

Кои сме ние и какво предлагаме

    Историята ни започва на 11 май 1882 г., Деня на светите братя Кирил и Методий, когато четирикласното училище във  Видин е тържествено обявено за пълна реална гимназия и получава името Скобелева реална гимназия.

     От 1 януари 1890 година по решение на Народното събрание гимназията става държавна. Същата 1889-1890 учебна година училището получава името „Цар Симеон“.

                               /Виж повече/

     Днес Средно училище „Цар Симеон Велики“ е най-голямото и модерно училище във Видин и региона.

     Иновативно училище!  Училище с дългогодишни традиции! Училище с визия! Училище с бъдеще!

     След извършения мащабен ремонт по Оперативна програма „Региони в растеж“ материалната база на училището е изцяло обновена.

     На разположение на нашите ученици и учители са:

 • 33 класни стаи
 • два хуманитарни дискусионни къта за учениците от
 • прогимназиален и гимназиален етап
 • кабинети „Природни науки“
 • кабинет по музика
 • стая за родители
 • Актова зала
 • библиотека
 • закрит плувен басейн, два физкултурни салона, фитнес,
 • спортна зала с топла връзка, пет спортни площадки и полигон
 • за БДП
 • стаи за отдих и столово хранене
 • компютърни кабинети и STEAM център


     Сградата е изцяло газифицирана и всички стаи са оборудвани с
климатици.

     За учебната 2023/2024 в училището се обучават 868 ученици, с
които работят 65-ма педагогически специалисти, педагогически
съветник и психолог. Петнадесет служители са непедагогически
персонал. В училището има 33 паралелки, от които 1 подготвителна
група, 12 паралелки – начален етап, 10 – прогимназиален етап, 11 –
гимназиален етап  и 12 групи за ЦОУД.
     Средно училище „Цар Симеон Велики“ предлага профилирано
обучение след седми клас в два профила – „Хуманитарни науки“ и
„Природни науки“, което задоволява в максимална степен
потребностите на потърсилите развитие в тези области на науката.
      Възпитаваме нашите ученици да бъдат толерантни, да имат
активна гражданска позиция. Насърчаваме ги да се учат, да се
изявяват, да развиват заложбите си и ги подкрепяме в израстването
им. Работим екипно,  като наша основна цел са успехите на
учениците ни.
     Учителите се усъвършенстват в областта на науката, дидактиката
и дигиталните технологии, емоционалната интелигентност и
разрешаването на конфликти. Прилагат ефективни подходи и
модели на работа в класната стая.
     Ежегодно училището участва в разработването на  проекти и
реализира национални програми .
      Наши ученици печелят призови места в национални олимпиади и
състезания. Радваме се на успехите им и се гордеем с тях!
     Изберете училището, в което ще  получите партньорство и
подкрепа!
     Изберете  модерното училище със 142-годишни традиции!
                                Елате в бъдещето в нас!

Прием

Срок: 7-15 юни 2021 г.
Място: СУ „Цар Симеон Велики“, канцелария
Време: всеки делничен ден от 13.30 до 17.30 ч.
Необходими документи:
Заявление по образец на училището.
Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал;
Акт за раждане на детето – копие

Балообразуване 
от външно оценяване:
– по български език и литература х 3
– по математика х 1
– от свидетелство за основно образование (оценките приравнени в точки)
– по български език и литература х 1
– по история и цивилизация х 1

Иновативно училище

От учебната 2017/18г. СУ „Цар Симеон Велики“ има статут на иновативно училище
На основание Решение № 391 на Министерския съвет от 17 юли 2017 година за приемане на Списък на иновативните училища за учебната 2017/2018 година, СУ „Цар Симеон Велики“ получи статут на иновативно училище. Проектът, който училището ще реализира е свързан с интегриране на екологични знания в учебното съдържания по учебни предмети в начален етап.

Административни услуги

Документи

Учебни планове

Учебните планове за всяка паралелка може да видите

Бюджет

Годишен бюджет на Средно училище "Цар Симеон Велики"

Профил на купувача