Зявление за прием
в първи клас

Приложение №1 към чл.9, ал.1 Система за прием в първи клас

ДО ДИРЕКТОРА НА СУ “Цар Симеон Велики” – гр.Видин
ЗАЯВЛЕНИЕ
за участие в класиране за прием в първи клас на основните и средните училища в  община  Видин
от
Постоянен адрес:
Настоящ адрес:
Телефон и имейл адрес:
Име, презиме, фамилия на детето:
Настоящ адрес:

ІI.ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ Отбележете и прикачете необходимите документи.


ДЕКЛАРИРАМ

1.Запознат/а/ съм със Система за прием в първи клас на основни и средни училища в община Видин.

2. Запознат/а съм с условията за целодневната организация на учебния ден в училището.

3.Информиран/а/ съм, че всички предоставени данни са лични данни по смисъла на Закона за защита лични данни и като такива попадат под специален режим на защита и давам съгласието си училището да съхранява и обработва личните ми данни, както и тези на сина ми, дъщеря ми, или детето, за което полагам грижи.

4. Записването в първи клас се извършва след предоставяне на оригинала на Удостоверението за задължително предучилищно образование.

5. Известна ми е отговорността, която нося за посочване на неверни данни съгласно чл.313 от Наказателния кодекс.