Защита на лични данни

Информация и данни за контакт с Администратора:

Наименование:  Средно училище „Цар Симеон Велики“

ЕИК/Булстат: 000152054

Адрес:  ул. „Търговска“ № 6, гр. Видин, обл. Видин;

Телефон:  0888739359;  094 600 221

Ел. поща:  csv_vidin@mail.bg

Интернет страница: www.csv-vidin.eu/

 

Данни за контакт с Длъжностното лице  по защита на данните:

Асоциация на длъжностните лица по защита на данните

Име: Живко Павлов

Ел. поща: office@adpo.bg

Тел: 02/492 0 112

Интернет страница: www.adpo.bg

 

Данни за контакт с Комисия за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg