Училищни мероприятия на средното училище

Посещение в Областна администрация Видин

Ученици от XI клас на СУ „Цар Симеон Велики“ – Видин посетиха днес
Областна администрация Видин, за да се запознаят с правомощията на
областния управител и дейността на подпомагащата го администрация.
Областният управител Огнян Асенов посрещна младежите в Конферентния
център на Областна администрация Видин и изрази задоволство от проявения
интерес към работата на държавната структура. Асенов запозна учениците с
основните задължения и отговорности на областния управител и призова
младите хора след като завършат висшето си образование да се върнат в
родния Видин.
Информация за структурата и дейността на Областна администрация Видин
представи пред учениците главния секретар на Областна администрация
Видин Силвия Стрезова. Тя запозна присъстващите с основните задачи, които
изпълняват служителите в двете дирекции на администрацията и с
особеностите на работа в териториалната структура.
В хода на разговорите, младите хора проявиха интерес към отговорностите на
областния управител и неговата администрация при произвеждането на
избори. Огнян Асенов информира учениците, че областният управител
отговаря за организационно-техническата подготовка на изборите, като
работата му е да осигури координация в работата на институциите и
ведомствата, с цел провеждане на честни и демократични избори, и
недопускане на порочни практики по време на изборния процес.
В края на срещата, областният управител Огнян Асенов пожела на учениците и
техния ръководител Галя Момчилова успех в учебните занятия и иновативните
начинания, насочени към повишаване на гражданското образование.