Образование за утрешния ден

Проект "Образование за утрешния ден"

ПРОЕКТ – „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

 

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Дейност 6 – Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране) Дейността включва организиране и провеждане на извънкласни занимания за повишаване на дигиталната компетентност на учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности.

Основната цел на проекта е въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Специфичните цели на проекта са:

  • Усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
  • Подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
  • Намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
  • Модернизиране на учебни програми, учебни планове, учебници и учебни помагала;
  • Повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
  • Насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
  • Осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

Една от дейностите по проекта е: “Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности“ (клубове по интереси). В СУ „Цар Симеон Велики“ – Видин за 2022/2023 г действат следните клубове:

  • “ЛЕГО роботика” V – VIII клас, с ръководител Ваня Кръстева
  • “Лего ритъм“ V – VI клас, с ръководител Ваня Кръстева

Старт на проект “Образование за утрешния ден” за 2023/2024 – от 01.10.2023 г. до  15.12.2023 г

Информация за проекта – https://mon.bg/bg/100725

Платформа на проекта –https://oud.mon.bg/