Erasmus+ проект на средното училище

Erasmus+ 2018-1-BG01-KA101-047517

Проект: Иновации за по-добра функционална грамотност на учениците

Дейност Мобилност на персонала

Период:  01.10.2018-30.09.2019

Цели на проекта:

– Намиране на нови диференцирани подходи в обучението с цел по-добра интеграция в учебния процес и социалното включване на различните групи ученици, включително тези със СОП.

– Намиране на съвременни методики за подобряване и разширяване на чуждоезиковите компетенции на учениците.

– Повишаване на квалификацията на ръководния и учителския състав, с цел изграждане на ефективна училищна система за електронно оценяване на учениците.

– Разучаване на методи и начини за промяна на организацията на преподаването и обучението, като се интегрират дейности на открито в часовете.

Целева група: Целевата група на проекта са учителите в училището и педагогическите специалисти.

Застъпени теми в проекта:

Проектът предвижда обучение на учители и ръководни кадри от училището в структурирани курсове в страни от ЕС, по теми отговарящи на поставените в европейския план четири цели и сфери за подобрение. Предвижда  се участие на 9 човека от персонала в 4 структурирани курса по следните теми:

1.            Диференцирани подходи при обучението за нуждите на учениците от различните групи:  Diverse Society – Diverse Classroom.

2.            Съвременни интерактивни методи в преподаването на английски език.

3.            Система за оценяване на учениците с помощта на дигитални иструменти

4.            Пренасяне на обучението извън класната стая, на открито.

Планираните обучения и дейности са за период от 12 месеца и включват:

1. Обучение в структурирани курсове:

 -English and Methodology for teachers of English- 2 участници, учители по английски език, един в Горен и един в Прогимназиален етап. Място Единбург, UK. Месец август, 2019

 -eAssessment: Assessment of/for learning with digital tools. – 3 участници, директорът на училището и двама учители, единият по ИТ. Място Мадейра, Португалия. Месец март, 2019

 – Diverse Society – Diverse Classroom – 2 участници. Място; Боргарнес, Исландия. Месец април, 2019

 – Learning subjects and social skills outside – 2 участници, учители по физ.възпитание и спорт в двете образователни степени в училището. Място Боргарнес, Исландия. Месец май, 2019

2. Намиране на партньорски училища за съвместна дейност по бъдещи проекти сред участниците в структурираните курсове.

3. Стартиране на eTwinning проекти по теми от курсовете в проекта.

4. Разпространение на резултатите в училището, града, общината и на национално/международно ниво.