Училищни мероприятия на средното училище

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – ЮЛИ 2021 Г.

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – ЮЛИ 2021 Г.

 НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА ПОЛОЖАТ ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ

 Съдържание на изпитите: Поправителните изпити се полагат върху учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен предмет за класа и за съответния вид подготовка. Форматът на поправителните  изпити е съгласно изискванията на чл. 41, ал. 1 – 5 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Място на провеждане: ст.119

 Начален час: 10.00 ч.

 Дата: 05.07.2022 г.

 Вид и продължителност: Изпитите са писмени с продължителност 3 астрономически часа. По немски език се провежда и устен изпит с продължителност до 30 мин. след приключване на писмената част.

Оповестяването на резултатите се извършва от класния ръководител в деня на приключване на оценяването.

Резултатите от изпитите се отразяват в училищната документация от класния ръководител в деня след приключване на проверката.