Училищни мероприятия на средното училище

Подкрепа за успех

НА 24 ЮНИ 2022 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ФОРУМ ЗА ОТЧИТАНЕ НА
Дейност 8 – междуучилищни дейности по проект BG05M2OP001-2.011-
0001 „Подкрепа за успех“. Работата на СУ „Цар Симеон Велики“ по
проекта беше осъществена през 2 учебни години – 2019-2020 и 2020-2021.
Бяха създадени общо 20 групи за допълнителна работа за преодоляване на
пропуски в усвояването на учебното съдържание. Ползите от извършената
работа ще бъдат представени на междуучилищния форум.

ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ “ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ”