Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

 

Основни документи:

Правилник за дейността на СУ "Цар Симеон Велики" - Видин 

Правилник за вътрешния трудов ред

Правила за участие по проекти по програма Еразъм+

Етичен кодекс

Правилник за безопасна работа на учениците в училищната компютърна мрежа и в Интернет 

Мерки за повишаване качеството на образованието

Критерии за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование

Правила за квалификационна дейност

Документи за учебната 2021/20212:

Годишен план за дейността на училището 

Мерки за повишаване качеството на образованието 

План за квалификационната дейност 

План за работа на училищната комисия за превенция на противообществените прояви 

Правилник за дейността на комисията по етика 

Календар на празниците и честванията 

График за дежурства на учителите

График за консултации

График за провеждане на часа по спортни дейности

График за провеждане час на класа

Годишна учебна програма за целодневна организация на учебния ден 

Организация на дейностите в групите за ЦДО 

Програма за занемания по интереси 

Списък на учениците одобрени за стипендия

Документи за учебната 2020/2021:

Дневно разписание за учебната 2020-2021

Целодневна организация на учебния ден

Класни ръководители и класни стаи на паралелките за първия учебен срок на учебната 2020-2021 година 

Годишен план за дейността на СУ Цар Симеон Велики

Училищени учебени планове  начален етап

Училищен учебен план прогимназиален етап

Училищни учебни плановe гимназиален етап

Учебници за учебната 2020/2021

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА  В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

График консултации - VІІІ - ХІІ кл. - І срок

График за консултациитена учитилите І- VІІ кл.

График за класни работи

График за контролни работи

План за заседанията на педагогическия съвет

Други документи:

Колективен трудов договор СУ "Цар Симеон Велики" 2019 г.

План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие  на СУ „Цар Симеон Велики“  (2016 - 2020)

Вътрешни правила за работна заплата

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в СУ "Цар Симеон Велики" гр. Видин

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Програмна система за предучилищно образование на подготвителна група към СУ ”Цар Симеон Велики”- гр. Видин

Конституция на република България 

Кодекс на труда

Кодекс за социално осигуряване

Обществен съвет

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
Зареди повече hold SHIFT key to load all load all