Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

На 2 октомври в Министерство на регионалното развитие и благоустройството Огнян Ценков подписа договора за безвъзмездна финансова помощ по проект „Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в град Видин”, включващ две инвестиционни предложения. Предложение за  "Консервация, реставрация и експониране на сградата на Средно училище "Цар Симеон Велики" - гр. Видин - оформяне на прилежащото околното пространство и пристройка и надстройка на физкултурен салон“.

 

Проектът за Средно училище "Цар Симеон Велики" е на  стойност 8 868 105,53 лв.и ще се реализира в рамките на процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.010 - "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин", приоритетна ос "Устойчиво и интегрирано градско развитие", с бенефициент Община Видин. 

Продължителността на проекта е 30 месеца,в който срок са включени изготвянето на документацията по тръжните процедури, предвидени в закона за обществените поръчки, както и всички строително-ремонтни дейности.

С реализацията на проекта се очаква да се подобри състоянието на образователната инфраструктура, което ще доведе до създаване на нови съвременни условия за качествено образование.

 

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
Зареди повече hold SHIFT key to load all load all