Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

 

Документи за учебната 2020/2021:

Дневно разписание за учебната 2020-2021

Целодневна организация на учебния ден

Класни ръководители и класни стаи на паралелките за първия учебен срок на учебната 2020-2021 година 

Годишен план за дейността на СУ Цар Симеон Велики

Училищени учебени планове  начален етап

Училищен учебен план прогимназиален етап

Училищни учебни плановe гимназиален етап

Учебници за учебната 2020/2021

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА  В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

График консултации - VІІІ - ХІІ кл. - І срок

График за консултациитена учитилите І- VІІ кл.

График за класни работи

График за контролни работи

План за заседанията на педагогическия съвет

 

Основни документи:

Правилник за дейността на СУ "Цар Симеон Велики" - Видин

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за безопасна работа на учениците в училищната компютърна мрежа и в Интернет

Колективен трудов договор СУ "Цар Симеон Велики" 2019 г.

Мерки за повишаване качеството на образованието

Правила за квалификационна дейност

План за квалификационната дейност

План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие  на СУ „Цар Симеон Велики“  (2016 - 2020)

Вътрешни правила за работна заплата

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в СУ "Цар Симеон Велики" гр. Видин

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Програмна система за предучилищно образование на подготвителна група към СУ ”Цар Симеон Велики”- гр. Видин

Етичен кодекс

Конституция на република България 

Кодекс на труда

Кодекс за социално осигуряване

Обществен съвет

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
Зареди повече hold SHIFT key to load all load all
Учебници 2021/2022

Учебниците за всички ученици от І до VІІ клас се осигуряват безплатно от училището.

 

Учебниците за учениците от VІІІ до ХІІ клас може да видите тук

ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА НА УЧИЛИЩЕТО Е ОТКРАДНАТА

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ СУ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“ УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ЧЕ ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА НА УЧИЛИЩЕТО Е ОТКРАДНАТА. СЧИТАНО ОТ ДНЕС УЧИЛИЩЕТО НЕ АДМИНИСТРИРА И НЕ КОНТРОЛИРА СЪДЪРЖАНИЕТО, ПОРАДИ КОЕТО НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПУБЛИКАЦИИТЕ. ЩЕ СЪЗДАДЕМ НОВА ФЕЙСБУК СТРАНИЦА, С КОЯТО УЧИЛИЩЕТО ЩЕ СЕ РАЗПОРЕЖДА. ЗА НЕЯ ЩЕ БЪДЕТЕ УВЕДОМЕНИ СВОЕВРЕМЕННО.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО!