Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

 

Училищен план-прием за учебната 2019/2020 година.

 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА

Заповед класирани 

Списък на класираните ученици

 

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КЛАСИРАНЕ - от 2 до 23 май 2019 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 1. Документ за самоличност за сверяване
 2. Копие от документ за адресна регистрация на на детето
 3. Копие на удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване
 4. Документ за настойничество в случай, че заявлението е подадено от настойник.
 5. Заповед или решение на Съда за дете,  настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето
 6.  Копие на удостоверение за задължително предучилищно образование
 7. Служебна бележка от училището или детска градина за посещаване на подготвителна група (в случай, че заявлението  е подадено  преди 31 май);
 8. Препис-извлечение от акт за смърт на родителя (ако е необходимо).
 9. Копие от ЕР на ТЕЛК на детето и оригинал за сверяване, който се връща на заявителя (ако е необходимо).
 10. Служебна бележка, издадена от училището, в което се обучава  друго дете в семейството.
 11. Удостоверение за родените от майката деца (ако е необходимо).
 12. Декларация  от родителя /настойника, че детето не е посещавало подготвителна група (за завърналите се от чужбина деца).
 13. Нотариално заверено пълномощно  от родителя (за случаите по чл.8, т.4)

 

СИСТЕМА ЗА  ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС НА ОСНОВНИ И СРЕДНИ  УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ВИДИН

Заявление за участие в  класиране за прием в първи клас!

График на дейностите за определяне на сроковете за приема на учениците в І клас!

 


 

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
Зареди повече hold SHIFT key to load all load all